Nejen pro marody a chybějící

Před závěrečnými testy doporučuji procvičování na stránkách: https://rysava.websnadno.cz/

Květen

27.05.

M - PS - 36 a 37 (především dělení se zbytkem)

Aj - PS 64 a 65

DÚ: Aj - PS 67

20.05.

M - procvičování početních operací - příklady, vymysli další příklady pro své spolužáky

DÚ: M - pokus se vypočítat příklady od svých spolužáků, případně odhal chyby v zadání

Aj - práce v PS 60 a 62

DÚ: Aj - PS - 61 a 63

17. 05.

Aj - opakování slovíček - doplnění kartiček

M - dělení se zbytkem

16.05.

M - prezentace a vzájemné konzultace - doplnění - skupinové práce - geometrie (15.05.)

Čj - diktát 123/20 + modře podtrhej slovesa, zeleně předložky, vypiš slova s předponou vy-, vhodně předponu vyměň, aby vzniklo nové slovo, u 1., 5. a 6. věty vyznač základní skladební dvojici, vypiš dvě vyjmenovaná slova, která v diktátu nejsou, ale mohla by se nám plést se slovy, která v něm máme

Prv - druhová diverzita živočichů nás vede k zamyšlení nad životním prostředím a důsledky lidské činnosti - učebnice 82 a PS 58 + diskuze

15.05.

Aj - English Gogo´s Adventures with English

M - skupinové práce vlastnosti geometrických tvarů a objektů

14.05.

Čj - skladební a základní skladebni dvojice str. 122

M - procvičování sčítání/odčítání, násobení/dělení a slovní úlohy

Prv - savci a opakování prohraného učiva + shrnutí dle učebnice - kapitola živočichové

DÚ: Prv - PS 41-43

Čj - lit - čítanka 115

DÚ: Čj - lit - čítanka116-117

Oba jsou na čtvrtek.

13.05.

M - 76/3,4 a 77/4

DÚ: M - minutovky str. 26 a 27

Aj - učebnice obrazy a umělci

Čj - učebnice 120/13 a věty na straně 121 - skladební dvojice

02.05.

M - zkušební testík - zjišťujeme své mezery, limity

DÚ: M - pracovní lístek - čas - převody s časem

Čj - infinitiv a slovesné tvary, společná práce s textem učebnice 116 a 118/5

Prv - opakování plazi, dokončení prezentací plazi + začnáme ptáky - prezentace prací žáků

DÚ: Prv - kdo ještě neprezentoval - ptáci - na út

Duben

30.04.

Čj - společná práce u tabule - 117/1 + vypiš slovesa a urči-slovesný tvar jed.,/slož.,osobu,číslo,čas, 117/2

M - kružnice, kruh a práce s kružítkem

Prv - plazi + prezentace prací a zajímavostí

Čj - lit - čítanka 114 + 129 - porozumění textu

29.04.

M - kužnice/kruh, práce s kružítkem, 72/1 - na velký papír, barevně vybarveno

Aj - učebnice 49, 50, popis lidí na obrázcích str. 50, She/he has got short/long brown/blond/black hair. She/he has got a big/small black/brown/white dog. He/she is tall/short and fat/thin. He/she is a young boy/old woman/young man/woman.

26.04.

Aj - PS 57-59, učebnice 48, 49

M - násobení mimo obor násobilek do 1000, pojmy - součin, rozdíl, podíl, součet, činitel, dělenec, dělitel, sčítanec, menšenec, menšitel

Čj - PS 14/4,5; 15/1,2 a 16/5,6

25.04.

M - pracovní lístek dělení 10, 100 a dělení čísla s 0 na místě jednotek jednociferným číslem 

DÚ: na pondělí - pracovní lístek M procvičování dělení 

Čj - 114/17 a 115/24 (3 řádky) 

DÚ: na pondělí - pracovní lístek Čj procvičování vyjmenovaných slov

Prv - ucelení probrané látky - živočichové, bezobratlí, ryby a obojživelníci

DÚ: na úterý - plazi - zástupce či zajímavost 

Čj - lit - prezentace školní parlament a třídnická hodina

24.04.

Aj - učebnice 44 - Ask and answer - Which ... is old/modern? What colour is...?, 47 - Sophie´s World

M - násobení mimo obor násobilek do tisíce, pracovní list - násobení např. x10, x60, x100, x200, ale i 5 x 16 jako 5 x10 + 5 x6 = 50+30=80

nebo 28 x7 jako 7 x20 + 7 x8 = 140+56=196

Čj - psaní velkých písmen na začátku slov - vlastní jména - do sešitu 113/16

DÚ: Čj - do sešitu - 112/11 - v přihlášce - Dovednosti a jiné - najdi slovesné tvary - ty vypiš pod sebe a urči jejich osobu a číslo, poté další tři úkoly - časuj (utvářej různé slovesné tvary s různými osobami), množné číslo - všechny tři osoby

23.04.

Čj - vyprávění - velikonoční zážitky

M - skupinové práce - trojúhelník, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, hodiny, polovina, čtvrtina, třetina

Prv - prezentace DÚ - ryby - zajímavosti, obojživelníci - ocasatí (mlok,čolek), bezocasí (žáby), vývoj jedince přes larvu - pulce

Čj - čítanka - 118, 119, 129

DÚ: čítanka - 129 - znovu si přečti, projdi si jednotlivé věty a snaž se o porozumění

Hv - nácvik čarodějnice

16. 04.

Čj - oprava včerejšího diktátu, slovesné tvary jednoduché a složené 111/8

M - práce u tabule 65/1, 66/1, 67/1 a 68/1

Prv - prezentace zajímavostí - ryby, uzavření

DÚ: cyklus obojživejníků (žáby) - obrázek s popisky, vajíčka, pulec... (po Velikonocích)

Čj - lit - dočtení pověstí, po Velikonocích deník

Hv - Elixír a Halíbela na čarodějnice 29.04.

15. 04.

M - kvádr - 64/2

Aj - učebnice str. 44 a PS 55, 56

Čj - diktát 111/10 - modře podtrhej slovesa, v první větě urči slovní druhy, vypiš slova s vy,vý/ví,vi a napiš proč je zde y,ý/i,í

DÚ - Čj - prac. lístek - procvičování přídavná jm.

LÁTKA POSLEDNÍCH DNŮ

M - běžné násobení dvoumístného a trojmístného čísla, krychle a kvádr - vrchol, hrana, stěna - pozorované vlastnosti

Čj - slovní druhy (1-5, 7 a 10), skloňování podstatných jmen a časování sloves

Prv - bezobratlí/obratlovci - ryby

Aj - slovíčka lekce 6, 40 - 45

09. 04.

Čj - podstatná jména - určování číslo, rod (životnost), pád

DÚ: Čj - pracovní list - vyjmenovaná slova po v, slovní druhy, pádové otázky, skloňování podstatných jmen, časování sloves, co jsou vybrané slovní druhy - charakteristika (přehled slovních druhů)

M - krychle a kvádr, vlastnosti, pojmy hrana, stěna, vrchol

Prv - vlastnosti živočichů a jednoduché rozdělení do kmenů, podkmenů a tříd, ryby

DÚ: Prv - najdi nějakou zajímavost o nějaké rybě (rybách), kterou bys předal/a spolužákům

Čj - lit - dokončení mořeplavců, objevitelů - čítanka 104-109 - prezentace DÚ

08. 04.

M - kvádry z krychliček, využij naše molitanové krychličky k tvorbě různých kvádrů, pozor ať se nenachytáš a omylem nevytváříš velké krychle, společné nápady, co může být kvádr a co ne a proč, co pozorujeme, porovnávej

DÚ: M - 2PS 10/1 + jaké vlastnosti pozoruješ u kvádrů, čím se liší od krychle, nebo co mají společné, utřiď si charakteristiky, na které jsi přišel/la

Aj - hra v učebnici str.43 - opakování IN, ON, UNDER a PS str. 54 - dokresli do obrázku předměty z rámečku, v příští hodině budeme s obrázkem pracovat

Čj - jaké slovní druhy umíme určit, jmenuj příklady slov daného slovního druhu (1-5,7,8 a 10), v učebnici na straně 108 (úvodní text i cv.2) vyhledávej podstatná jména (určuj rod, číslo, pád) a slovesa

04.04.

M - krychle a kvádr, stavby větších krychlí z malých krychliček - pomůcky Fraus - co pozorujeme, jaké vlastnosti můžeme popsat

Čj - skloňování - pádové otázky - slova kluk a hry, poté slovních spojení každý kluk a zajímavé hry, navazujeme otevřením tématu - časování sloves - rámečky 109 a 110

Prv - dentální hygiena

Čj - lit - pověsti + čítanka 102, 103, 104

DÚ: Čj - lit - pracovní list - mořeplavci, Kolumbus + čtení (nejlépe hlasité) 104 - 109         (na úterý)

Zítra opakovací testík Aj - have got, like, can - otázky a odpovědi, věty oznamovací

02.04.

Čj - učebnice 108 - hlavní text - čtení s porozuměním, vypravování vlastních zážitků

M - stavby - pohled zepředu - nárys - portrét, na čtverečkovný papír 62/1 a 63/1

DÚ: M - PS2 8/2,3

Prv - učebnice strana 52 a 53

DÚ - Prv - na ČT zubní kartáček (dent. hygiena)

na ÚT PS2 strana 40

Čj - lit - kniha hrady a zámky - místa návštěv dětí, čítanka 102 - objevitelé, mořeplavci

01.04.

M - konečné závěry 60/1, PS2 9/5,6,7

Aj - nová lekce a slovíčka Grag´s flat + PS cv.1 a 2

Čj - PS strana 9

Březen

29. 03.

Aj - opakování slovíček - dokončení kartiček

M - učebnice 60/1 - souhrnná tabulka - hody třídy, kolik cest vede k cíly, kolikrát potřebuji panna/orel, abych k cíli dorazil/a

28.03.

M - PS2 - dokončení stran 6 a 7, učebnice 60/1a)b)

DÚ: na zítřejší hodinu si připrav dle 60/1b) také cesty do polí A,B,D,G

Čj - hodina pod vedením žákyň 9. tř. - den učitelů

Prv - souhrn úvodu - živá příroda - živočichové - znaky a vlastnosti

Čj - lit - hlasité čtení dle DÚ 27.03.

27.03.

Aj - opakování Unit 5 - kompletace kartiček

M - PS2 - 6/4,5,7 a 6/3 (vzhledem k rozsahu DÚ, děti nemusejí dodělávat cvičení doma)

DÚ: M - PS2 6/1 a)b)c)

Čj - PS2 - 5/4 a strana 6

26.03.

Čj - diktát 95/48 - modře podtrhej slovesa, ve 2. a 3. větě najdi předložky (zelená), u podstatných jmen 1. a 5. věty urči pád, vypiš slova s vy/vý a urči, zda se jedná o vyjmenované slovo nebo předponu, poté napiš buď dané vyjmenované slovo, nebo slovo nové s jinou předponou

např.: vysokou - vyjmenované slovo - vysoký a vyskočil - předpona - odskočil, naskočil, doskočil

DÚ: Čj - PS2 5/5

M - Náhodná procházka - hod mincí (panna/orel) - práce ve dvojicích, vysledek zaznamenáván do tabulky >>souhrnná tabulka celé třídy-učebnice 60 text v rámečku a 60/1 c)

Prv - živočichové - probraná látka + PS 37-39

čítanka - encyklopedie žáka - hrady, zámky, tvrze

DÚ: hlasité čtení na čtvrtek 100-101, 110-113

25.03.

M - PS2 strana 4

DÚ: M - PS2 5/4,5,6 (zvířátka, tabulka a bilandské mince) 

Aj - práce v PS, dokončení lekce

Čj - PS2 - strana 4

20. 03.

Aj - Colin in Computerland 38 (14, 22, 30), Sophie´s world - collections

DÚ: Aj - PS 46 (HW: Eng. - AB 46)

M - pracovní list - slovní úlohy - uč. 57/5,6,8,9 a 10

Čj - opakování hláskové a slabičné stavby, prezentace vlastních vět z DÚ - slova v daném pádě, skloňování (tvarování) slov

19.03.

Čj - pracovní list - vyjmenovaná slova po z,rozdíl ve významech slov nazývat se/nazívat se a opakování b,l,m,p,s,v + hlásková a slabičná stavba (94/11 a 93/10)

DÚ: Čj - pracovní list - dokonči hláskovou stavbu ve cv.3 a vymysli věty s podstatnými jmény z tohoto cvičení ve cvičení 4 - podstatná jména použij v pádě dle zadání

M - pracovní list - slovní úlohy (57/1,2,4)

DÚ: dokonči pracovní list cvičení 3 (57/3)

Prv - živá příroda - učebnice 48-50, PS 36

Čj - lit - Staré pověsti české - 24-29 + 34-35

Hlasité čtení - žák by měl zvládat bez vyčerpání přečíst nahlas alespoň jednu stránku z knihy

18.03.

M - matematické minutovky strana 25

Náhradní hodina plavání

Čj - pracovní list - pádové otázky a diktát - 91/22 a 91/23 - první tři věty - podtrhej slovesa a podstatná jména (urči pád)

DÚ: dokonči minutovky 25 a pracovní list čj

15.03.

Aj - PS 42 - 44

M - pracovní list (58/2, 59/5, 60/4,61/2,4 a 5

Čj - PS 39/5 a 40/6

14.03.

M - PS 34/3,4 a strana 35

Čj - pracovní list - dle učebnice strana 91 nahoře - skloňování slov, pádové otázky a mužský rod (životný/neživotný) dle tvaru slova v 1. a 4. pádě

DÚ: Čj - pracovní list - tabulka cv. 8 (91/21) (stejně jako ve cv. 6, včetně barev)

Prv - učebnice 46 a 47 - opakování a shrnutí,      PS 34 (34/25 - úterní pokus - 1l vody = 1kg)

DÚ: Prv - PS strana 35

13.03.

Aj - Dear Penfriend 37, AB 40

DÚ: Aj - PS (AB) 41

M - práce u tabule - 58/4,59/1,2,4 a 61/3

Čj - pracovní list - 90/19 a 20

DÚ: Čj - pracovní list, dokonči tabulku cv.4 (90/20) a skloňuj slova ve cv. 5 na druhé straně pracovního listu

12.03.

Čj - 89/17 - společná práce na tabuli, 89/18 - pozoruj tvary slova Milena ve větách, z jakých otázek jednotlivé tvary vyplývají, tabulka str.90

M - pracovní list - rýsování dle zadání, odhad délky a převod jednotek (zbývající dokončit DÚ)

Prv - názorná práce s vážením - odhad množství a hmotnosti, druhy vah a použití, převody jednotek hmotnosti, objem - porovnání a odhad objemu nádob - objem a váha vody (1l = 1kg), jednotky objemu, PS str. 33

DÚ: Prv - pracovní list - převody jednotek délky, ve čtvrtek krátký testík - převody jednotek délky a základní pojmy z kapitoly měření - měřitelné vlastnosti, veličiny, jaké znáš, jaké jsou jejich základní jednotky - modrý rámeček 46

Čj - lit - Staré pověsti české 20-23

11.03.

M - indické násobení dvoumístných čísel 48/1

Aj - Is it safe to cross? učebnice 36,čísla 1-20

DÚ: Aj - PS 45 a čísla 1-20

Čj - diktát 87/12 - 2.-4. věta + v první větě urči slovní druhy, jakému slovu je příbuzné slovo, kde jsi psal/a y,ý; vymysli větu, ve které použiješ druhou možnost z dvojice my-mi, než kterou jsi napsal/a v diktátu, PS 40/7

07.03.

M - testík - bilandská měna - zapiš jiné groše a obnosy pomocí A grošů, zapiš hodnoty v A groších pomocí jiných grošů, sečti dva bilandské obnosy a slovní úloha - 54/4

DÚ: M - matematické minutovky str. 32

Čj - významy slov, vyjmenovaná slova po V a slova podobná s i,í - tabulky - učebnice 86 a 87

DÚ: Čj - PS 39/4

Prv - opakování úvodu veličin a délky, nová veličina hmotnost

Čj - lit - Staré pověsti české - 14-19

DÚ: hlasité čtení

06.03.

Aj - say the chant - 34, play the game - 35

DÚ: Aj - PS 39/2

M - prezentace skupinových prací a kontrola správnosti řešení spolužáky - bilandská měna

Zítra píšeme na bilandskou měnu testík:

Vědět a umět použít - 1Bg=2Ag, 1Cg=2Bg, 1Dg=2Cg, 1Eg=2Dg, 1Fg=2Eg, ale také 1Bg=2Ag, 1Cg=4Ag, 1Dg=8Ag, 1Eg=16Ag, 1Fg=32Ag, umět také sčítat: viz. příklady 49/1,2; 50/3; 54/4 a 59/4

05.03.

Čj - vyjmenovaná slova po v - slova používáme ve větách, věnujeme se významu slov, tvarování slov a slovům příbuzným

M - práce ve skupinách - plakáty - přehled bilandské měny a řešení k příkladům - 49/1,2; 50/3; 54/4 a 59/4 - zítra budou žáci své práce prezentovat zbytku třídy, pokud si někdo ještě není jist s postupem řešení příkladu své skupiny - DÚ - zopakovat si, umět mluvit

Prv - měření a měřidla, veličiny a jednotky - praktické měření ve třídě - délka

DÚ: Prv - PS 32, popř. dočíst v učebnici 42-46, kdo něco nestačil

04.03.

M - 54/1,2

DÚ: M - na volný list vytvoř přehled - vysvětlení bilandské měny - A-F groše (Ag, Bg...) - k osvěžení můžeš využít příklady 49/1,2; 50/3; 54/4 - svůj přehled zítra použiješ v debatě se spolužáky - může mít podobu úhledné tabulky, ale i vysvětlujícího obrázku s textem (plakát)

(1Bg=2Ag, 1Cg=2Bg, 1Dg=2Cg, 1Eg=2Dg, 1Fg=2Eg - k zaplacení však můžeš používat kombinace mincí různě, existuje mnoho kombinací mincí, abychom získali shodné hodnoty 1Cg=1Bg+2Ag (později nebudeme psát číslo 1 >>> Cg=Bg+2Ag)

Náhradní hodina plavání

Čj - diktát 79/14 - věta předposledního řádku a poslední věta ze cvičení - barevně rozliš - předložky, slovesa, podstatná jména

Únor

DÚ: Aj - na pondělí 04.03. se nauč říkanku str.34

28.02.

M - histogram 33/3 a pozorování, PS 32/1

Čj - diktát 83/28-první tři věty - urči slovní druhy v první větě, podtrhej všechna slovesa

Prv - dokument Zem - vznik planety

27.02.

Čj - str. 82 - mluvnické kategorie - číslo a rod u podstatných jmen

M - histogram učebnice str. 46 a PS32a33

DÚ: PS 33/3

Aj - test Unit4

Čj - lit - čítanka 98,99+další zpracování pověsti o Golemovi, židovství-Židé

26.02.

Čj - diktát 61/23 - dvě poslendí věty a 64/17 - dvě první věty 81/21 - sloveso/podstatné jméno - tvarování (skloňování), slova čísla jednotného a množného, žlutý rámeček - 82 nahoře

M - 51/3a)b)c)+pozorování sudých a lichých čísel a jejich výsledků po sčítání např. L+L=S, PS 30/5 a 31/6b)

Prv - opakování horniny, nerosty, půda, Slunce

Čj - lit - čítanka 98 a 99, Spč 14-15, 38-39+ukázka ve slovenštině

DÚ: příprava na zítřejší test Aj, opravy diktátů Čj+tři hrací kostky na práci v PS

25.02.

M - 51/3 a) - vypiš součty de zadání, seřaď si je a pozoruj, která čísla to jsou a která naopak chybí, vidíš nějaké další souvislosti?

DÚ: M - 51/3 - b)c) - u součtuů opět pozoruj různé zákonitosti čísel, pěknou čtveřici najdeš po řádcích - zvol si číslo v prvním řádku a škrtni celý řádek a sloupec, ve kterém se dané číslo nachází, pak postup na druhý řádek, opět škrtni jak řádek, tak i sloupec daného čísla atd.

Aj - učebnice 34 - say the chant - čtení a překlad, čísla 1 - 20

DÚ: Aj - na pondělí 04.03. se nauč říkanku str.34

Ve středu 27.02. - test z Aj - slovíčka 24 - 29

Čj - diktát 61/23 - 5 vět, ve druhé větě urči pomocí čísla slovní druhy, napiš 4 slova příbuzná ke slovu byt a 4 tvary ke slovu látky

08. 02.

Aj - dokončení ucelení slovíček - kartičky

DÚ: Aj - opakování probraných slovíček

M - 44/2 - samostatné práce, jaká jsi našel/a řešení, za jakých podmínek je řešení u příkladu b)

DÚ: M - geometrie 7/4(nahoře), strana 8 a 9, 10/4 (nahoře) - měření délek + opakování násobilky a sčítání, odčítání zpaměti

Čj - zkrácený diktát 64/17 (3.,5. a 6. věta) - barevně vyznač slovesa, vyjmenovaná slova (včetně tvarů či slov příbuzných) a předložky, 75/30 - ústně s odůvodněním pravopisu

DÚ: Čj - opakování pravidel pravopisu - tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů/u, vyjmenovaná slova po B, M, L a P, určování sloves, podstatných jmen, předložek a rozlišení - tvar slova/slova příbuzná

07. 02.

Čj - diktát ze strany 67 + podtrhej slovesa (modrou) a slova vyjmenovaná - i tvary nebo slova příbuzná (zelenou)

M - 44/2 - ze čtverečkovaného papíru vystřihneme podlahu ze strany 37  a parkety dle zadání - hledáme různá řešení a co pro ně platí, například, zda parkety otáčíme, nebo dokonce překlápíme

DÚ: M - ještě jednou si projdi řešení 44/2 - pozor na podmínky v zadání

Prv - Horniny a nerosty - sbírky minerálů a hornin spolužačky, PS strana 29

06. 02.

Aj - kompletace kartiček se slovíčky - opakování

M - sešit geometrie - 3 stránky

Čj - lit - čítanka 84-87

05. 02.

Čj - dopis na straně 72 - která ze slov jsou tvarem nějakého vyjmenovaného slova a která jsou slovem příbuzným

DÚ na čtvrtek: Čj - na základě dnešní hodiny zkus sepsat svoje myšlenky, jaký vidíš rozdíl mezi slovy příbuznými a tvary slova, můžeš využít nějakého příkladu, nebo si představ, že máš látku přiblížit kamarádovi ze zahraničí

M - nový pracovní sešit geometrie, opakování přímka, bod, úsečka

DÚ: M - geometrie 3/9

Prv - opakování vzduch + kapitola Horniny a nerosty

Čj - lit - čítanka 79-83

04. 02.

M - 43/3 a) b) c) - proč používáme závorky, jak se mění výsledek, jakými různými příklady můžeš jednotlivá cvičení zapsat

Aj - opakování slovíček - kompletace kartiček

Čj - učebnice strana 71

01. 02.

Pololetní prázdniny

Leden

31. 01.

Exkurze do Podolské vodárny a vysvědčení

30. 01.

Čj - 70/10, 11 a 13 - ve všech cvičeních pozoruj, zda existuje slovo jiného významu s i, í - jak se mění význam, používej slova ve větách

M - 43/4-jaké zákonitosti se v tabulce výsledků objevují a co je ovlivňuje, čím to je způsobeno, 43/5, 43/1 a 43/2 - jak musím Jirkův zápis změnit, aby výsledek platil

Aj - kompletace nových kartiček k opakování slovíček probrané lekce

Čj - lit - čítanka 77-78

29. 01.

Čj - strana  - práce s úvodním textem, vyjmenovaná slova po P - slova jiného významu s i, í

M - 42/6-C-jaká máme řešení a proč, jak postupujeme, co vidíme na různých řešeních, v čem se naopak shodují, 42/1-sčítání trojmístných čísel

DÚ: M - rozmysli si 43/4 - především nás bude zajímat tabulka

Prezentace referátů - prvouka: potraviny - výrobky - suroviny a přírodniny - co, jak, proč?

28. 01.

M - 42/5,6-práce ve dvojicích, jeden diktuje (může používat také orientaci pomocí světových stran), druhý jde, 42/3-Měl Tadeáš pravdu, popř. naješ nějaké jiné zákonitosti v jeho nabízeném kouzlu?

DÚ: M - rozmysli si 42/6-C-kolik je řešení, jak na ně

Aj - práce s nahrávkami-opakování-Show me something red, I´m red/blue robot...

Čj - 68-Procházka pro zdraví, vyjmenovaná slova v textu-slova příbuzná/tvary slov

25. 01.

Aj - PS strana 38, na volný list napiš dopiš - Dear Penfriend...obsah je na tobě, používej učebnici

M - Algebrogramy - 41/4 - jaké závěry můžeš vyvodit z řešení, která jsi našel/a, s použitím 41/4, přemýšlej nad úlohou 41/5 - své domněnky ověř dosazením

Čj - souvětí dle vzorců

24. 01.

M - Hradby 41/3-práce s údaji v tabulce, algebrogramy str. 41, jak budeme postupovat, kde začít hledat, zrcadlová čísla, v čem jsou příklady podobné, najdi řešení

DÚ: M - Najdi další řešení algebrogramů 41/4

Čj -  Kontrola a opakování související látky PS strana 29 a 30

DÚ: ČJ - vymysli a na volný lístek napiš dvě souvětí podle vzorců spolužáků:

V1 a V2, a potom V3, protože V4.

V1, V2, V3, ale V4, ale V5.

Prv - souhrn, co tě napadne, když se řekne voda a proč, jak spolu dané věci souvisí

23. 01.

Čj - PS str. 30 a 33

M - pracovní list - Hradby 41/3c)d)e)

DÚ: M - dokonči pracovní list

Aj - Colin in Computerland 30, Sophie´s world 31

Čj - lit - pracovní list - podle popisu v čítance nakresli dům Láryfáry, popiš dům/místo, které máš rád/a a je ti zde dobře, proč je ti na tomto místě nejlépe, poznáme to podle obrázku?

22. 01.

Čj - PS strana 31 a 32

M - pracovní list - Hradby 41/1,2,3a)b)

Prv - pracovní list - voda, koloběh vody, PS str.27/5,6, učebnice - kapitola vzduch, a pak PS str. 28

Čj - lit - čítanka 75-76 + pracovní list - jak vypadala Láryfáry, jaká byla, co dalšího o ní z textu víš, nakresli a popiš svou oblíbenou literární nebo filmovou postavu

21. 01.

M - konečné uzavření známek, děti dnes dostaly informativní lístky se známkami, indické násobení

Aj - učebnice 28 - Can Polly buy...?, PS strana 35 a 34/2, DÚ: Aj - PS strana 37

Čj - PS strana 29

18. 01.

Aj - učebnice strana 29 a 28

M - 40/4a)b) i c), hledáme různá řešení, porovnáváme řešení a diskutujeme pracovní postupy

Čj - pracovní list 65/22, strana 66 a 67/25

17. 01.

Prv - pololetní test

M - algebrogramy - 40/5 a 40/6

DÚ: M - rozmysli si 40/4a)b)

Čj - opravný test

Čj - větné celky - věta jednoduchá, souvětí - vzorce, učebnice 61/21 a 22

informace ze školního parlamentu

zítra doplňující zkoušení některých žáků - Aj a M

16. 01.

Čj - kontrola pololetního testu - především slova příbuzná/tvary slov - 63/7, kořeny slov

Napíšeme si druhý, opravný test. Známky nebudou součástí klasifikace.

M - doplňující test - nerozhodné známky, zbývající žáci 40/5 - algebrogramy - děti nedošly k závěrečnému řešení

DÚ: M - 40/5 - vymysli řešení

Aj - doplňující test - nerozhodné známky, zbývající žáci překlad do Čj - strana 29

Čj - lit - třídnická hodina - podněty k řešení na školním parlamentu + Staré pověsti české - Silák Bivoj

15. 01.

Čj - pololetní test

M - 39/3, 40/1-3

Prv - opakování voda+učebnice 35 a 36, PS dokončení strany 26, 27/3 a 4

Čj - čtení na známky+rozbor textu 68-74

Hv - opakování-pracovní list-stupnice Cdur, názvy not, 2/4takt a smyčcové nástroje, kontrola sešitů

14. 01.

M - přeměna tvarů - 39/1,2

Aj - PS 33, 34/1 a 36

Čj - přiblížení otázek z testu, 62/1-4

11. 01.

Aj - I like, I don´t like

M - 39/5 - práce na čtverečkovaný papír

Čj - pracovní list - 63/8,9, 10 a 63/7 + 65/22 + 67/25

10. 01.

Čj - pracovní list - 60/16-18, 61/19, 63/6, 64/14-16 - nic nebylo opisováno

M - pracovní list - opakování 38/1; dále 38/2 a 4

DÚ: M - kopie 39/4

Prv - učebnice 32-36 a video Paxi-koloběh vody

Čj - lit - čítanka - básničky - 59-67 - práce ve skupinkách - rozdělení sklok, snaží se během časového limitu naučit svou sloku - celá skupinka pak přednáší - střídáme více básniček

09. 01.

Čj - úvodní text strana 58 - určování slovních druhů (především podstatná jména, slovesa, předložky a spojky - barevně vyznač v kopii) + určení i dalších (všechna slova v textu - především se učíme nově rozpoznat zájmena a příslovce)

M - pololetní test

Aj - učebnice strana 24 a 25, PS 29 a 30

DÚ: Aj - PS 31 (HW: Eng - AB - 31)

Čj - třídnická hodina

08. 01.

Čj - strana 58, 59 - slovní druhy - připomenutí známých - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky + PS 28/1

DÚ: Čj - PS 28/2

M - 37/3, 4, 38/3 a 38/1

Proxima Sociale - 2 vyuč. hodiny - prevence kyberšikany a bezpečný pohyb žáků v prostředí internetu a mobilních zařízení

Prv - opakování +učebnice str.31 a PS 24,25 a 26/1

07. 01.

M - na základě našich obrázků vytváříme plán stavby do čtverečkované sítě, stavby vytváříme také pomocí kostek, určujeme čelní stranu, která má být shodná s naším obrázkem, hledáme možné chyby spolužáků, co by bývalo bylo vidět na našem obrázku a co mohlo zůstat zakryto.

DÚ: M - minutovky strana 31

Ve středu 09. 01. pololetní test z matematiky - především násobení a dělení, indické násobení, sčítání odčítání pod sebou, násobení a dělení má přednost před + a -, slovní úloha, dělení na části, obvod a obsah + jedno z:autobus, pavučina nebo hadi

Čj - učebnice strana 58 - úvodní text a odpovědi na otázky
04. 01.

Aj - hra s kartami - dvojice - karty rozložené na stole obrázkem vzhůru, první hráč ukáže kartu, druhý říká, jak je slovo nebo fráze v aj (i jak se píše), správná odpověď - kartu má hráč 2, špatná odpověď - kartu má hráč 1 - na konci sečtou skóre, karty prochází postupně dle témat

vytváříme obraz svého hradu (zámku), totéž vytvoříme pomocí čtverečků bar.papíru - dále používáme v matematice

03. 01.

bajka - komiks - zdvořilost a chování


Prosinec
19. 12.
Čj - v úvodním textu vyhledej vyjmenovaná slova po m - jaký je jejich význam, do malého sešitu - 56/9 - vypisuj pouze doplňovaná slova, a to v takovém pořadí, v jakém je používáš do textu, 56/11 - rozlušti slova v zelených čtvercích a použij je ve větách, své 4 věty napiš

DÚ: ČJ - 56/10 - kopie

M - 36/3 a 4 - práce na mazací tabulky, hledej různá řešení a přemýšlej nad pravidly, která fungují pro tato řešení - rady, tipy, nápady

Aj - PS strana 28 a učebnice 24, 26 a 27 + písničky na youtube - Do you like...? kombinace dvou jídel - odpovědi: yes, I do/ no, I don´t

Čj - lit - čítanka str. 56 - čteme v rolích a str. 57 - zpěv

Vybíráme recepty (referáty) na prvouku a slovní zásobu k popisu aktovky - kdo ještě nedal...

18. 12.
Celodenní výlet na zámek Potštejn - vánoční příběh
17. 12.
M - práce ve skupinách na tabulky 36/1,2

Aj - Sophie´s World - strana 23, PS 27/1,2

Čj -  učebnice strana 54 a 55/7,8

14. 12.
Aj - testík - povely, barvy, čísla, materiál - výroba hračky, práce s kartičkami

M - pracovní list - 35/1-5

Čj - pracovní list - 52/21, 53/24, 53/23 - bez popisu, napiš krátkou reklamu na jakoukoliv věc (informace str. 52 a53)

12. 12.
Čj - 51/18 - společná práce na tabuli - rozbor úvodního textu, sestavení osnovy. Co je to odstavec.

M - 34/4 - hledej všechna řešení - kopie pyramid nalepené v malém sešitě

Aj - Colin in Computerland - part 2 (strana 22)

Čj - lit - dopis oblíbené pohádkové postavě

11. 12.
Čj - učebnice strana 50

DÚ na pátek (s ohledem na vystoupení dětí): na volný papír si vytvoř svou nabídku slov, kterou můžeš použít při popisu své aktovky. K inspiraci využij 51/19 

M - 34/1-3: společná práce u tabule a ve dvojicích s mazací tabulkou

Prv - suroviny a výrobky, které si pamatujeme z exkurze DÚ: domácí recepty na některé výrobky (každý losoval jeden): potřebné suroviny, co se s nimi dělá (případně co to je a odkud), někteří mají nějakou skupinu suroviny obecně, tak jaké jsou druhy, v čem se liší a kde můžeme použít - prosím o odevzdání do 20. 12. a prezentaci provedeme až po vánočních prázdninách

Čj - lit - Krok a jeho dcery, Libuše a Přemysl

Hv - opakování textů písniček k benefičnímu představení a dokončení plakátů HV

10. 12.
M - společná kontrola pracovního list (pátek), PS 26/4 a str. 28 

Exkurze do pekárny Kabát

07. 12.
Aj - příprava na středeční test - hry a opakování s kartičkami

M - pracovní list - příklady z učebnice 33/2-5 + PS (dokončit 25/8) 26/2 - nezapomenout barevně zvýraznit dle zadání

Čj - PS str. 26 a 27

06. 12.
M - kdo již chápe algebrogramy, pracuje na pracovním listu - sčítání a odčítání třímístných čísel, kdo potřebuje, pracuje na algebrogramech - dosazování lístků s písmeny a čísly - vytváření příkladů z učebnice

Čj - pracovní list - vyjmenovaná slova po L a slova podobná s i,í - významy slov

Prv - suroviny a výrobky z nich - učebnice

Čj - lit - různá zpracování pověsti Krok a jeho dcery, včetně divadelního zpracování

05. 12.
Čj - tabulka strana 49 + pracovní list - slova lišící se pouze y,ý/i,í - významy slov

DÚ: Čj - kopie z učebnice 49/13 a 51/17

M - opakování algebrogramy a Mikulášova nadílka

Aj - nová slovíčka - kartičky

04. 12.
Čj - kopie 48/8a10, 49/12-učebnice, významy slov

M - algebrogramy 32/5-do malého sešitu

Prv - vesmír, svět, příroda, látky, prvky a atomy

učebnice strana 27 - přírodniny a suroviny,  recyklace

DÚ: Prv - PS 22/3 a 23/4

Generální zkouška vánočního představení.

03. 12.
M - 32/4 - zkoušení u tabule+práce ve dvojicích,      PS 25/9 a 26/1

Aj - prezentace recyklovaných hraček PS str.25, učebnice str. 21 - čtení a překlad, PS str. 26

12. 12. testíček - povely-roboti, barvy a čísla, "recyklované hračky"

Čj - kolektivní práce u tabule 47/5, 47/7 - tvarem či slovem příbuzným, kterého vyjmenovaného slova je slovo doplňované, 47/6 - soutěž, hádej, co kreslím

DÚ: Čj - PS 24/3

Listopad

30. 11. 

Aj - hry se slovičky, učebnice str. 20 a PS str. 25

M - strana 32, cv. 1 a 2, 32/2 a)-e) - do malého sešitu, PS 25/6,7

Čj - pohádka Taneček přes dvě pekla, písnička na Mikuláše - My jsme čerti

My jsme čerti, extra čerti,
čerti správně černí,
ve dne, v noci, v létě , v zimě svému peklu věrní.

Mulisi,mulisi,huhuhu,bababa,
takhle pěkně strašíme a vše co peklu patří to do pekla nosíme.

My jsme čerti,
super čerti,
stateční a smělí
děláme svou práci vzorně tak jak nám peklo velí.

Mulisi,mulisi,huhuhu,bababa,
takhle pěkně strašíme a vše co peklu patří to do pekla nosíme.

My jsme čerti,
špatní čerti,
proč bychom se drželi,
hrajem karty nestrašíme,
pořád jíme zelí.

Mulisi, mulisi, huhuhu,bababa,
na to už čas nemáme,
vše na světě necháme.

29. 11.

M - učebnice str. 31 - schodiště - 31/1 - na tabuli,       PS - 24/4,5, uč. 31/2 a 3 - písemně do malého sešitu

Čj - PS 23/11 a pracovní list - rozděl slova z nabídky dle příbuznosti k jednotlivým vyjmenovaným slovům

DÚ: Čj - PS 24/1,2

Prv - PS str.21, učebnice str.26 a PS 22/rámeček+cv. 2

Čj - lit - čítanka str. 52 a 53, pověst O Krokovi a jeho dcerách

28. 11.

Čj - dokončujeme 46/3 - přemýšlíme nad významy slov a pravopisem

M - pětiminutovka - odčítání pod sebou, slovní úloha na odčítání a tvar zapsaný pomocí šipek ve čtvercové mříži

DÚ: M - PS dokonči str. 23 + cvičení 24/3

Aj - dokončení komiksového příběhu - práce se slovíčky a kartičkami

Čj - lit - čítanka str. 50 a 51

27. 11.

Čj - strana 46 - úvodní básnička - ve skupinách - zkus si za 5 min. zapamatovat svou sloku, 46/1,             46/3 - skupinová práce na linkovaný papír - doplň+odůvodni pravopis několika slovy

DÚ: Čj - PS 23/12,13

M - 30/3-8 - společná práce u tabule s diskuzí,        PS str. 23 - další dva řádky (dva poslední řádky by měly být ještě prázdné)

Prv - učebnice 24,25 - příroda - živá a neživá, lidské výrobky a suroviny, které byly použity k jejich výrobě - práce s obrázkem na straně 25

Čj - lit - divadelní zpracování pověsti

Hv - testíček - noty a notová osnova

26. 11.

M - strana 30 tvary ve čtvercové síti (rozdíl čtverec a kosočtverec), práce na mazacích tabulkách 30/1 a 2

DÚ: M - samostatné opakování 30/1,2 - do malého sešitu - tužka, pravítko - narýsuj si čtvercovou síť, do které přeneseš tvary z učebnice, zapiš umístění bodů pomocí šipek

Aj - opakování - blue and red robots str. 18, práce s kartičkami - vytvořte ve skupince krátký komiksový příběh

Čj - 45/25 - práce na tabuli - slova citově zabarvená, 45/29 - cvičný diktát - oprava ve dvojici, PS 23/10

23. 11.

Aj - práce na nových kartičkách

M - pracovní list - 28/3, 29/2,3 a 4

Čj - pracovní list - 43/17, 18, 19, 20 a 45/27

22. 11.

M - 27/5 - společná práce - dělitelnost 4 a 5, 28/1,2, PS 22/4 a 23/6 (první tři řádky) - dětem dělal tento rozklad problém, ujišťovala jsem je, ať se neděsí, příklady toho typu rozhodně nebudou v žádném testu, pouze si to zkoušíme a zamýšlíme se nad řešeními

Čj - Dokončujeme věty se slovy z tabulky str.41, procházíme různé možnosti a snažíme se pochopit význam a použití těchto slov

DÚ: Čj - PS 22/8

Prv - učebnice str. 24 a 26

Čj - lit - divadelní zpracování pověsti o Čechovi +ukázka dalšího zpracování - jiný autor

21. 11.

Čj - vztahy mezi slovy podle významu - strana 44, 44/22,23 - společná práce u tabule, dále do malého sešitu - vymýšlej dvojice vět se slovy z tabulky na straně 41 - barevně rozliš slova s ý/í (nemáme hotové celé, budeme dokončovat zítra)

M - 27/2 - práce ve dvojicích, hledáme pouze nejkratší trasy (5 šipek), kolik je řešení, co vidíš, jak si ulehčit práci, co mají cesty společné, přemýšlej 27/5

DÚ: M - PS 24/1,2

Aj - hrajeme bingo - PS strana 23, učebnice str. 18

Čj - lit - další ukázky různého zpracování pověsti o Čechovi - v čem se liší, co si pamatujeme, dále divadelní zpracování pověsti - rozdělení do skupin, ukázku si přehrajeme

20. 11.

Čj - učebnice str. 42 - opakování synonyma, antonyma a slova vícevýznamová, PS 20/3 a 22/7

DÚ: Čj - PS 23/9

M - 27/4c) - jako pětiminutovka, 27/2 a procvičování písemného sčítání pod sebou

Prv - PS str. 10 a 17 + celkové opakování dosavadní látky

Čj - lit - Staré pověsti české - O praotci Čechovi - porovnání dvou různých zpracování

Hv - opakování noty, doby, stupnice

27. 11. Test z Hv

19. 11.

M - učebnice 27/4 d),e) - stejná práce viz. 16. 11., pětiminutovka písemné sčítání pod sebou a 27/4 f),g) - samostatně

DÚ: M - zopakovat 27/4 - Zítra ještě jednou na známky, samostatné -27/4 - některá z řad - napiš, co na dané řadě pozoruješ

Aj - hra v učebnici strana 19, PS 20/1, 21/3, 22/1 a připravit (vybarvit) Bingo strana 23

Přepisy nahrávek ke cvičením v PS:

20/1

Look at number one. Is it a pen?

Look at number two. Is it a dinosaur? 

Look at number three. Is it a lorry?

Look at number four. Is it a robot?

Look at number five. Is it a book?

Look at number six. Is it a car?

22/1

a red lorry, a yellow dinosaur, a blue robot, 

a green pencil-case, a white ruler, a purple car

DÚ: Aj - PS 24/1,2 + dobarvit Bingo

Čj - učebnice 41/10 a 12 - společná práce u tabule,

PS 20/2, 21/4 a 5

16. 11.

Aj - pětiminutovka - čísla, barvy, PS 20/2 a 22/2

M - 27/4 a),b),c) - čeho si na řadách všimneš? Jsou to nějaké násobky? Nebo násobky+1? Co se opakuje na místě jednotek? Vidíš nějaké skupiny podle desítek?..., PS 22/5

Čj - 40/8 - společná práce u tabule, sloveso být, jak se mění ve spojení s osobou, o které mluvíme a časem, kde se děj odehrává, hledáme tvary slovesa být-skloňování a časování, jaké je sloveso být u různých osob (já,ty, on/ona, my, vy, oni/ony) a také v různých časech(teď, zítra, včera)?

rozdíl mezi být/bít - spojení tabulky na str. 41 se 40/9 

15. 11.

M - PS 22/1,2; učebnice 27/1 a 25/4-různá řešení

DÚ: M - PS 22/3 - krátké cesty-zápis pomocí šipek

Čj - PS 20/1 a 21/6, učebnice 40/7-písemně do sešitu

Prv - učebnice str. 10 - co je to nadmořsá výška, jak rozlišujeme nížiny a vysočiny

Čj - lit - 46-49

14. 11.

Čj - diktát 33/16, práce u tabule strana 39

M - do malého sešitu 26/3 a 4

Aj - učebnice strana 16 a 17, PS 19/1 - nahrávka:

Number one. What´s this?

It´s a dinosaur.

Number two. What´s this?

It´s a car.

Number three. What´s this?

It´s a dall.

Number four. What´s this?

It´s a train.

Number five. What´s this?

It´s a lorry.

Number six. What´s this?

It´s a robot.

DÚ: Aj - PS 19/2

Čj - lit - čítanka 44 a 45

13. 11.

Čj - učebnice str. 38, PS

M - učebnice 25/2 a 26/1,2, PS 21/21,22

DÚ: M - do malého sešitu 25/3a),b) - hledej více řešení, použij právě 3 šipky

Prv - učebnice i PS str. 11 a 12

ve čtvrtek pětiminutovka - směrová růžice

Čj - lit - čítanka 23 a PS (Čj) 16/1, čítanka 43 + rozepiš vlastními slovy, jak postupoval děj příběhu (obdoba práce v PS-Liška a čáp)

Hv - dvou-čtvrťový takt - vytleskávání rytmu říkanky 

12. 11.

M - test

Aj - dokončení PS 16-17, anglické písničky

Čj - 34/17-19, PS 19/9

DÚ: Čj - PS 15/8 a 9

09. 11.

Aj - práce na kartičkách, hra ve dvojici - kartičky obrázkem vzhůru, jednu ukaž a pověz slovíčko a jak ho napsat, otoč, pokud jsi řekl správně, je kartička tvoje, pokud špatně, je soupeře. Střídáte se po každém tahu.

M - pracovní list - procvičování

Čj - na volný list papíru - 37/28 - piš rovnou ve správném pořadí a v první osobě, jako bys mluvil/a o sobě

08. 11.

M - PS 20/18 - vybarvi a přesouvej stavby, 20/19, počítání v nových minutovkách str.1,  učebnice 25/1 - písemné odčítání, PS 21/20

DÚ: M - minutovky 19/37-a)b)c)

Čj - učebnice 36/24 a 26, 37/27 - společná práce s debatou-gramatické jevy, významy slov, slovní druhy

Prv - buzola, kompas, orientace v přírodě, jak funguje kompas, magnetické pole Země

Čj - lit - debata k pohádce 40-41, dále čteme a rozebíráme pohádku str. 42

07. 11.

Čj - 35/21 a 22 - práce u tabule, PS - 17/5

DÚ: Čj - PS 19/8

M - 24/1 a PS 20/17 a 18 - prosím, trénujte násobilku

 Aj - učebnice strana 15 - odpovědi na otázky

+ústní zkoušení celé třídy-v případě horší známky(3), prosím spíše o pozitivní motivaci k učení, děkuji   

Čj - lit - čítanka str. 40 a 41

+ pro zlepšení nálady - čtení na známku

06. 11.

Čj - test

M - 23/2(+PS 19/16-úloha2), 23/3,4a5-společná práce ve skupinách

V pondělí 12. 11. - čtvrtletní písemná práce z mat.

Prv - prostor pro dotazy a diskuzi - planeta a lidé, otevření tématu orientace v přírodě a zemský magnetismus-Byl jednou jeden objevitel a Byla jednou jedna planeta

Čj-lit - čítanka 36-39 - přínos pohádek dospělým

Hv - dvoučtvrťový takt

05. 11.

M - PS 19/14, 15; učebnice 23/1 - kolik potřebujeme dřívek + najdi způsob jakým můžeme vypočítat jakýkoliv počet okének-způsob jsme si v hodině našli

DÚ: M - PS 19/16 - pouze Úloha 1 !!! - použij zjednodušení, na které jsme přišli v hodině a doplň pomocí něj tabulku - není třeba si okénka kreslit, pokud ti však není jasné, jaké řešení jsme vymysleli v hodině, určitě si vše znovu nakresli a projdi

Aj - opakování učebnice strana 13 a nově straa 14 - hlasité čtení a překlad, poslech nahrávky i ostatních dětí, PS 17/1, poslech z internetu - Simple Songs - How many fingers?, Do you like...?

Čj - vymýšlej slova příbuzná ke kořenu slova - práce ve skupinách -procvičování k zítřejšímu testu- práce u tabule 34/20

DÚ: Čj - kopie - 36/25 - procvičování i,í/y,ý; ů/ú/u, skupiny s ě (doporučuji se ještě podívat na 37/27 - spodoba znělosti a řazení slov dle abecedy)

02. 11.

Aj- přečíst stranu 13 v učebnici, odpovědět na otázky, PS strana 16

M - PS celá strana 18

Čj - PS 15/10 a 18/6, 7

01. 11.

M - 22/3 - do malého sešitu - vyřeš obdélníky, středová čísla sečti, pomocí tabulky porovnávej zákonitosti - rohové číslo a součet středových čísel

Čj - 31/9 - ústně, 31/8 - písemně do sešitu, stačí první dva řádky - 6 vět (půjde-li použít v jedné větě více slov, stačí méně než 6 vět), PS 14/7

Prv - test

Čj - lit - skupinová práce vypravování

DÚ: Čj - lit - přečíst - čítanka 36, 37 + na volný list papíru (krátce) odpovědi na otázky - další hodinu čítanky máme až v úterý

Říjen

31. 10.

Čj - 31/4 a 7- společná práce u tabule

DÚ: Čj - PS 17/3,4

M - 21/5, 22/1 a 2 - práce s mazací tabulkou

Aj - Halloween songs and dancing

Čj - lit - dokončujeme skupinové práce - vypravování na téma První školní den - v textu používáme také přímou řeč

26. 10.

Aj - testík - slovíčka, nové kartičky - nyní máme slovíčka do strany 11 v učebnici

Ve středu 31. 10. si děti mohou vzít na oslovu Hallowenu kostýmy.

M - PS 17/4, 5 a 6

DÚ: M - procvičování přes prázdniny - násobilka, sčítání a odčítání zpaměti + PS 17/7,8 - pravítko a tužka

Čj - lit - propojení s VV - kaligram - čítanka str. 14-15

25. 10.

M - dokončení práce s krychlovými stavbami 21/2, procházíme si a rozebíráme řešení domácího úkolu 21/3 a na to navazují otázky 21/4

Čj - ústně 30/3, 31/5 - jaké další označení užíváme kromě klasického pes - své nápady píšeme na tabuli a poté opět řadíme podle abecedy

DÚ: Čj - 31/6 - do malého sešitu - buď vypsat do sloupečků, nebo postupně vypisovat jednotlivé skupiny, nebo opsat a barevně označit

Prv - povolání, jakému povolání bych se rád věnoval a proč, nebo co mě zatím baví

Prvouka - Ve čtvrtek 01. 11. si napíšeme opakovací test z probraných témat.

Čj - lit - dokončujeme 33/14 - práce ve skupinách, podle společné osnovy napsat vypravování o prvním školním dnu

24. 10. 

Čj - Diktát - směs 25/14 a 29/25, ústně 29/24 - tvoř otázky, jako že jsi některou část přeslechl, utvoř vypravování, nezapomeň na úvod (uvádí nás do situace, informuje o postavách...), měň vypravování s a bez přímé řeči, malé zkoušení u tabule 30/2 - nezapomínej na slabikotvorné r,l, také zápis au, mě, bě atd.

M - pokračujeme 20/3 a 21/2 + sova 21/1

DÚ: 21/3 a), b), c) - do malého sešitu - pouze zapsat záznam trasy, jako je např. ve cvičení 1 na straně 20

+ oprava práce 19/4 - každé dítě má zvlášť rozepsáno v malém sešitě

Čj - lit - práce s učebnicí českého jazyka - strana 32 - úvod, stať a závěr - ústně 32/12 a 13, skupinová  práce 33/14 - společná osnova pro všechny skupiny

23. 10.

Čj - dokončení 28/22, strana 29 - předpony- psaní ú, 29/23 - společná práce na tabuli

DÚ: Čj - PS 13/4 a 14/5

M - cyklopark strana 20 (PS 16/3 - na volné linky napiš svou trasu) 20/1, nové pojmy - tělesa - vrchol, hrana, stěna - 20/2, 3

Prv - dokončení kapitoly lidé kolem nás - lidská práva, povolání - učebnice str. 19, 20 a PS str. 18-20

Čj - lit - výjimečně práce v učebnici českého jazyka - přímá řeč a uvozovky str. 31 - porovnání textů z učebnice strana 30 a z čítanky strana 22, 32/11 a PS českého jazyka 16/2

HV - nutné učit se průběžně základy, které mají děti v sešitě - notová osnova, stupnice - dnešní pětiminutovka byla nakonec neznámkovaná a druhý pokus provedeme za 14 dní po podzimních prázdninách

Tento pátek 26. 10. bude také opakovací testíček z Aj - nutné učit se slovíčka i správně gramaticky psát 

22. 10.

M - učebnice 19/1,2 a 5, PS 15/6, 8-10

DÚ: M - PS 16/1, 2

Aj - učebnice strana 11 (CB page 11), zkoušíme slovíčka - nutné umět psát správně, PS strana 13 (AB page 13) - colours, v pátek krátký testík

DÚ: Aj - PS 14/2 (HW: Eng - AB 14/2)

Čj - PS 14/6, učebnice strana 28 - druhy vět, přípona a rýmy, slova příbuzná a tvary slova - 28/22 - písemně do sešitu

Ve středu si napíšeme diktát.

18. 10.

M - pětiminutovka malá násobilka, 17/2 - hadi - pozor na směr šipky a matematické úkony, autobusy 18/1-3, PS 15/7

Čj - 25/12, 13

DÚ: Čj - PS 13/3

Prv - učebnice strana 18 a 19, PS strana 17

DÚ: Prv (úterý) - PS 18/8

Čj - lit - čítanka strana 34 a 35

17. 10.

Čj - slova příbuzná X tvar slova

písemně do sešitu: 25/10 - vyber si 3 a tvoř různá, příbuzná slova, 25/11 - vyber si 1 a tvoř různá, příbuzná slovo, PS 12/2

M - indické násobení strana 15, 15/1 - na tabuli

PS 12/5, 13/8 a 14/5

DÚ: M - PS 14/1, 4

+ zítra pětiminutovka - násobení zpaměti

Aj - kartičky - slovíčka At school, barvy

Čj - lit - str. 32 a 33

16. 10.

Čj - stavba slova

předponová část - kořen - příponová část

učebnice 23/5, 24/6 a 7 - u tabule

DÚ: Čj - 24/9 - písemně do sešitu, vymýšlej více různých slov

M - výstaviště - strana 15 (15/1,2), PS 12/6, 13/9

přemýšlíme nad algebrogramy PS 12/5 - řešíme zítra

Prv - Rodina - kreslíme postavy a vymýšlíme příběh - rodinné vazby, členové rodiny

Čj - lit - čítanka 29 - 31

Hv - zvuk a tón - délka, výška - noty, notová osnova

15. 10.

M - testíček 15/3 (komu nedopadlo dobře, neuměl), může se nechat vyzkoušet na opravu, PS 13/7 - pokud někdo nestihl, dodělá doma

Aj - PS str. 11 a 12 (Eng - AB pages 11, 12)

Čj - stavba slova - učebnice str. 22 a 23 - zápis do sešitu 23/3 a 23/4 - ústně

DÚ: Čj - PS 12/1

12. 10.

Aj - zkoušení slovíček, učebnice strana 10 (CB page 10), PS strana 9/2 (AB 9/2)

DÚ: Aj - PS 10/2 (HW: Eng - AB 10/2)

M - Rodokmen - učebnice strana 16 a 14/6

V pondělí bude krátký testíček 15/3 - známe polovina, třetina, čtvrtina

Čj - Naschválníčci - kolektivní čtení

11. 10.

M - algebrogramy 14/2 - násobení jako sčítání stejných čísel, 14/4 - známe výsledné zjednodušení krokování, jak má vypadat původní složitější zadání, 14/5 - Jak bychom mohli zjistit počet čísel v řadě? (dělení)

DÚ: M - PS 13/10 (spojení s Prv)

Čj - 17/10 - písemně na volný papír - slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, hlásková a slabičná stavba, abeceda

Prv - RODINA - členové a vazby - učebnice strana 18 a PS strana 16

Čj - lit - 28 - popiš obrázky několika málo větami, vytvoř jednoduchou osnovu děje

DÚ: Čj - lit - hlasité čtení strana 27

10. 10.

Čj - Diktát ze strany 17, dokončení pracovního listu z minulého týdne - 20/18, 19, 20

DÚ: Čj - projít si otázky k básničce 17/10 - zítra budeme psát písemně, samostatně na známku

M - písemně do sešitu algebrogramy 10/2 f)-i), písemné sčítání pod sebou 13/1

DÚ: M - písemně do sešitu - hadi 14/1

Aj - unit 2 - učebnice strana 8 a 9, PS 9/1

Čj - lit - strana 26 - urči úvod, stať a závěr

09. 10.

Čj - PS 10/7 a 11/10 + dokončení 8/2 a 9/4

DÚ: Čj - do sešitu 20/22 - odpověď celou větou

M - sčítání pod sebou s přechodem přes 10 u jednotek, PS 12/4, algebrogramy učebnice strana 10, 10/2 a)-e)

Prv - PS strana 14 - má vlast, státní symboly, místo v Evropě, hlavní město, rozdělení na kraje a obyvatelé

08. 10.

Sjednocení probrané látky a hotových cvičení v matematice a Aj + karty se slovíčky

DÚ: M - PS dokonči stranu 11

Na páteční Vv/Pv - donést časopis, nebo noviny, kde budou obrázky zvířat a krajiny, aby bylo možné vytvořit koláž.

04. 10.

M - PS 12/1-3, Algebrogramy strana 10, 10/2 a)-d) společně na tabuli, diskutujeme řešení, 10/2 e) - i) - písemně do sešitu

Čj - Pracovní list a diktáty do dvojic - učebnice str. 21

DÚ: Čj - PS 11/8,9

PRV - V učebnici přečíst stranu 15 a 16 - diskutuj se sousedem, co jsi se dočetl, co si pamatuješ a co víš dalšího, co v učebnici třeba není..., PS strana 14

Máte-li hotovo, ve dvojici vytvořte na čtvrtku A3 plakát, který bude o České republice - 100 let ČR

Čj - lit - Ilustrace k bajce a její název - viz. práce z minulé hodiny, poté když tak číst strana 26 a 27-budeme se k bajkám ještě vracet v příštím týdnu

03. 10.

Čj - Učebnice strana 18 - úvodní text - přečíst alespoň dvakrát, když čtu, přemýšlím o textu, se sousedem v lavici si popovídej, co jsi se dočetl

PS strana 10

Písemně do sešitu 20/22 - napiš odpověď, odpovídej hezky celou větou

M - Učebnice 12/1 - příklady přepiš do nového sešitu a vypočítej; 12/2 - také do sešitu - tužkou (pastelkami) - ne pero!

PS - mat. 10/6 a 11/8,9

DÚ: M - PS 11/10 a 11

Aj - Učebnice strana 10 - Přečíst obrázkové příběhy - rozhovory, ve dvojici spodní cvičení na straně 7 - otázka/odpověď

Poté PS strana 8 - vyber z nabídky a napiš do bublin

Čj - lit - Pracovní list - práce s bajkami z minulého dne - kdo včera nestihl přečíst, tak napřed dočte +vymyslet vlastní postavy pro bajku a jejich vlastnosti, kde a jak by se mohl příběh odehrávat, jaké bys vymyslel ponaučení v souvislosti se zdvořilostí a chováním

02. 10.

Čj - pracovní list - 19/16,17 a 20/18-20

DÚ: Čj - písemně do sešitu (z učebnice) 20/21 - nemusí psát celé věty, stačí doplňovaná slova

M - krokování strana 10

Učebnice 10/2-práce ve dvojici - jeden říká pokyny dle zadání příkladu, pak vymyslí, jakým pokynem by šlo zadání zjednodušit, aby se z místa 0 dostali na místo, kde jsou na konci

Příklady na dělení - 11/3

PS matematika 10/1-5

PRV - Učebnice strana 13 a 14, PS strana 13

Čj - lit - Přečíst stranu 23-25 - ve dvojicích diskutovat otázky, umět na ně odpovědět příští hodinu čítanky, takže přečíst klidně i dvakrát, třikrát.

01. 10.

M - PS str.8 a 9/5

DÚ: M - PS 9/7 a 8

Aj - výroba kartiček se slovíčky

Prosím o zakoupení desek na zakládání obalů s kartami

">Čj - PS strana 8 a 9

Září

26.09.

Čj - diktát do sešitu 13/32, ústně strana 14 a 16/7

M - PS strana 7

Aj - numbers; AB (activity book = PS) page 6, 7/4

přepis nahrávky potřebné k vypracování úlohy v PS 6/1: two, five, eight, nine, three, ten, six, one, four, seven, two

HW: ENG - AB 7/3 (=DÚ: Aj - PS 7/3)

Čj - lit - práce se známým textem - čítanka 22, úkoly na pracovním listu, poznej v textu rozdělení bajky - vypravování - na tři části: úvod, stať, závěr

Nemocní a chybějící žáci nemusí nutně dodělávat práci z čítanky - hlavní je číst, co děti baví.

DÚ: Čj - lit - kopie pracovního listu s otázkami k osobnosti - Jan Amos Komenský:

Kdo je to? Kdy se narodil? Co dělal? Proč je slavný? Ve kterých zemích žil?

25.09.

Čj - učebnice 9/15 a 10/17, cvičný diktát na papír, ve středu si napíšeme již na známky do sešitu, PS 7/9 DÚ: Čj - PS 8/1

M - učebnice 9/1 a2

PRV - učebnice i PS strany 8 a 9

Čj - lit - trochu jsme přeskočili ukázky, které bych ráda propojila s VV, kterou tento týden mít nebudeme, čítanka strana 22-bajky

Hv - smyčcové hudební nástroje - pracovní list

Na Hv můžete používat sešit ze druhé třídy, pokud je již plný, pořiďte nový: opět A4 nelinkovaný č.440

24.09.

Dnes jsme v M a Čj dodělávali pracovní listy, které jsme nestihli na ŠvP  Jeden z pracovních listů M děti dostaly za DÚ. Pokud někdo nestihl poslední cvičení na listu z Čj (tvoř věty), tak také dodělat

13. 09.

M - slovní úlohy - učebnice strana 6 a 7

DÚ: M - uč. 6/5 - děti mají nakopírované příklady, které jsou pod úlohami na str. 6, u každého sloupečku (celkem 4) - stopněte čas potřebný k vypočítání (budou tedy 4 časy) - časy se pak porovnají se zadáním úlohy 6/5

Čj - učebnice - strana 8 - cv. 8 a 9 procházíme ústně - společně zapisujeme poznámky na tabuli, cv. 10 a 11 píšeme do sešitu (dětem jsem zakoupila sešity ještě s pomocnými linkami) - 8/10 vypiš názvy z učebnice - podtrhni souhlásky a napiš slovo významem nadřazené; 8/11 ze slov utvoř větu, tu napiš do sešitu a vyznač hláskovou a slabičnou stavbu

PRV - učebnice i PS - orientace v plánku obce, vytvoř plánek své vymyšlené obce - pojmenuj ulice, náměstí apod.

12.09.

Čj - Rozdělení hlásek, hlásková a slabičná stavba PS 6/6,7

DÚ: Čj - PS 6/8

M - PS 5/3,4,5 a 6/2

Pokud není některé cv. v PS Čj nebo M hotové, prosím dodělat

Aj - učebnice (class book-CB) - úvodní strana s velkým obrázkem města - co umíš pojmenovat v aj

CB page 4,5: 

I am ....(name-jméno).       What is you name?

Who is this?        It is ...(name-jméno)

Hello.                 Goodbye.

11. 09.

Čj - 7/3 - jak se píše dopis, co obsahuje adresa, na ŠvP si vezmeme s sebou pohled, či obálku se známkou a pošleme dopis domů, odpovídáme na otázky

7/4 - Rozklíčuj názvy, seřaď podle abecedy

M - učebnice str. 5 - násobilkové obdélníky - práce s mazací tabulkou a fixem - vymysli příklad pro spolužáky, cv. 6 - pracuj s čísly při sčítání chytře

PRV - učebnice - naše obec - vesnice/město,        PS - 6/1 a 3

DÚ: PRV - PS - 6/2

10.09.

M - PS 4/1a2, 5/6, vytváříme stavby a zapisujeme plánek půdorysu

Aj - Bingo! procvičujeme slovíčka oblečení a barev, I am wearing.../Are you wearing...

Čj - PS 5/3 a 4, podstatná jména, hlásková a slabičná stavba, tvarování slov, jaké další slovní druhy připojujeme k podstatným jménům

DÚ: Čj - PS 5/5 - písmeno můžete přidat i doprostřed slova


07.09.

M- učebnice 5/1 a 2 

- pracujeme s tabulkou N (násobení) - najdete v PS v příloze - uprostřed, vytváříme slovní úlohy - vyjadřujeme si násobení pomocí sčítání - rozdíl mezi 1x9 a 9x1

DÚ: M - PS 6/1